Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Punat: Obavijest o upisu u jaslice

 

DJEČJI VRTIĆ SVETE MALE TEREZIJE
PODRUŽNICA PUNAT
Ivana Gorana Kovačića 63
Tel.: 051 854 010
e-mail: malaterezija.punat@gmail.com

Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za

pedagošku godinu 2019./2020.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić SVETE MALE TEREZIJE, Podružnica Punat, Ivana Gorana
Kovačića 63, (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u
program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja od 3. do 17. lipnja 2019.
godine od 12.30 do 14.30 sati i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do
napunjene treće godine
– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 6.30 do 16.30 sati)

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu
stanovanja:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću )
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju
djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s
prebivalištem na području Općine Punat za upis djece u redovit program
prednost će, sukladno odredbama Odluke o

načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati
djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, samohranih roditelja, u
udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz
obitelji s troje ili više djece koja imaju braću u vrtiću, djeca roditelja koji
primaju doplatak za djecu, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim
prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na
temelju dostavljene dokumentacije.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih
zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 20.
lipnja 2019.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu
Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 30.lipnja 2019.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka
roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj
sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja
rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 2. rujna 2019.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019.
odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji
slobodno mjesto u dječjem vrtiću.
Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:
– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom
sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji
vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece
predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).
Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u
skladu s aktima Dječjeg vrtića.

KLASA: 601-02/19-06/05
URBROJ: 2142-641-01-19-01

Punat, 2.5.2019.

voditeljica podružnice:
s.Andreja Petravić